వాతావరణ మార్పులపై ఐఐటీఎంతో డెన్మార్క్ ఒప్పందం

వాతావరణ మార్పులపై ఐఐటీఎంతో డెన్మార్క్ ఒప్పందం (Denmark’s agreement with IITM on climate change)
Eenadu (Telugu), TamilNadu Edition, Page 5.
Prof. Manu Santhana

Read the Article